لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 2021

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 2021

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر 2021 

گروه الف:

استان Anhui

Hefei University of Technology

University of Science and Technology of China (Hefei)

استان Beijing

Beihang University

Beijing Forestry University

Beijing Institute of Technology

Beijing Normal University

Beijing University of Chemical Technology

Beijing University of Posts and Telecommunications

Central Academy of Fine Arts                صرفاً در رشته‌های هنر و طراحی

Central University of Finance and Economics     صرفاً در رشته‌ی اقتصاد

China University of Geosciences

China University of Political Science and Law     صرفاً در رشته‌ی حقوق

North China Electric Power University     صرفاً در رشته‌های الکترونیک و مهندسی برق

Peking University

The Central Academy Of Drama

Tsinghua University

استان Fujian

Xiamen University

استان Guangdong

Shenzhen University

South China University of Technology

southern university of science and technology

Sun Yat-sen University

استانHangzhou

Zhejiang University

استان Heilongjiang

Harbin Institute of Technology

Northeast Agricultural University     صرفاً در رشته‌های کشاورزی، جنگلداری    

Northeast Forestry University     صرفاً در رشته‌های کشاورزی، جنگلداری

استان Hubei

Huazhong Agricultural University     صرفاً در رشته‌های کشاورزی، جنگلداری و علوم زیستی

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan University

استان Hunan

Central South University

Hunan University

استان Jiangsu

Jiangnan University      صرفاً در رشته‌های مهندسی شیمی، کشاورزی، جنگلداری

Nanjing Agricultural University     صرفاً در رشته‌های کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست، علوم زیستی

Nanjing Forestry University

Nanjing University

Nanjing University of Posts and Telecommunications

Southeast University

استان Shaanxi

North Western Polytechnic University –China

Xi’an Jiaotong University

استان Shandong

Shandong University

استان Shanghai

East China Normal University

Fudan University

Shanghai Institute of Physical Education       صرفاً در رشته‌ی تربیت بدنی

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai University of Finance and Economics     صرفاً در رشته‌های اقتصاد، مالی، مدیریت و علوم اجتماعی

Tongji University

استان  Sichuan

Chengdu University of Technology

Sichuan Agricultural University      صرفاً در رشته‌های جنگلداری، کشاورزی

Sichuan University

Southwest Petroleum University

Southwestern University of Finance and Economics

استان  Tianjin

Nankai University

Tianjin Polytechnic University     صرفاً در رشته‌ی ریاضیات

Tianjin University

استان  Xuzhou

China University of Mining and Technology Xuzhou      صرفاً در رشته‌‌ی مهندسی معدنگروه ب:

استان Anhui

Anhui University

استان Beijing

Beijing Foreign Studies University

Beijing Jiaotong University

Beijing Sport University     صرفاً در رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی

Beijing University of Technology

China Agricultural University

China University of Petroleum – Beijing

China University of political Science & Law      صرفاً در رشته حقوق در گرایش های مختلف

Renmin (People’s) University of China

University of International Business and Economics (UIBE)

University of Science and Technology Beijing

استان Chongqing

Chongqing University

Southwest University

استان Fujian

Fuzhou University

استان Gansu

Lanzhou University

استان Guangdong

Guangdong University of Technology

Guangzhou University

Jinan University

South China Normal University

استان Guangxi

Guangxi University

استان Guizhou

Guizhou University

استان Heilongjiang

Harbin Engineering University

استان Henan

Henan University

Zhengzhou University

استان Hubei

China University of  Geosciences

Huazhong Agricultural University

Huazhong Normal University  (Central China Normal University)

استان Hunan

Central South University

Hunan Normal University

Hunan University

National University of Defense Technology

استان Jiangsu

Hohai University

Jiangsu University

Nanjing Agricultural University

Nanjing Forestry University

Nanjing Normal University

Nanjing Tech University

Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA)

Nanjing University of Information Science and Technology

Nanjing University of Science and Technology

Soochow University

استان Jiangxi

Nanchang University

استان Jilin

Jilin University

Northeast Normal University

استان Liaoning

Dalian Maritime University

Dalian University of Technology

Northeastern University

استان Shaanxi

Northwest A&F University

Northwest University

Shaanxi Normal University

Taiyuan University of Technology

Xidian University

استان Shandong

Ocean University of china

استان Shanghai

Donghua University

East China University of Science and Technology

Shanghai International Studies University (SISU)

Shanghai University

University of Shanghai for Science and Technology (USST)

استان Sichuan

Southwest Jiaotong University

University of Electronic Science and Technology of China

استان  Tianjin

Hebei University of Technology

استان Yunnan

Yunnan University

گروه ج:

استان Beijing

Beijing Language & Culture University

Capital Normal University

Chinese Academy of Agricultural Sciences

Minzu University of China

University of Chinese Academy of Sciences

استان Guangdong

Guangdong University of Foreign Studies

استان Hainan

Hainan Univeristy

استان Heilongjiang

Heilongjiang University

استانHenan

Henan university of technology

استان Inner Mongolia

Inner Mongolia Agricultural University

Inner Mongolia University

Inner Mongolia University of Science and Technology

استان Jilin

Yanbian University

استان Liaoning

Liaoning University

استان Ningxia

Ningxia University

استان Shanghai

Shanghai Ocean University

استانXinjiang

Xinjiang University

اپلای چاینا

ارسال پیام در واتس اپ