دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در كشور چين سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰:(دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم)

 

۱. Beijing university of Chinese medicine

٢.Beijing Normal University

۳.Central South University

٤.Capital Medical University

۵. China agricultural university

۶. China Medical University

٧.Chinese University Hong Kong

٨.China Pharmaceutical University

۹. East china university of science and technology

۱۰. Fudan University

۱۱. Huazhong University of Science and Technology(HUST)

۱۲. Jinan University

١٣.Jilin University

۱۴. Nanjing Agriculture University

۱۵. Nanjing Medical University

۱۶. Nanjing University

۱۷. Nankai University

۱۸. Ocean University of China

۱۹. Peking University

۲۰. Shandong University

۲۱. Shanghai jiao Tong University

۲۲. Shanghai University

۲۳. Sichuan University

۲۴. Soochow University

۲۵. Southeast University

۲۶. Sun Yat-Sen University

۲۷.Tongji University

٢٨.Tianjin University

۲۹. Tsinghua University

۳۰. University Hong Kong

۳۱. University of Chinese Academy of Science

۳۲. University of Science and Technology of China

۳۳. Wuhan University

۳۴. Xiamen University

۳۵. Xian jiaotong University

۳۶.Zhengzhou University

٣٧.Zhejiang University

 

 

دانشگاه هاى مورد تاييد وزارت علوم در كشور چین سال ٢٠٢٠-٢٠٢١:

Group A

 

Shanghai city

Fudan University

Shanghai Jiao Tong University

 

Jiangsu city

Nanjing University

 

Beijing city

Beihang University

Peking University

Chinese Academy of Agricultural Sciences

China University of Geosciences

Tsinghua University

University of Chinese Academy of Sciences

 

Guangdong city

Sun Yat-sen University

 

Hangzhou city

Zhejiang University

 

Anhui city

University of Science and Technology of China

 

 

Group B

Beijing city

Beihang University (former BUAA)

Beijing Foreign Studies University

Beijing Institute of Technology

Beijing Jiao tong University

Beijing Language & Culture University

Beijing Normal University

Beijing Sport University

Beijing University of Technology

Beijing University of Chemical Technology

Beijing University of Chinese Medicine

Beijing University of Posts and Telecommunications

China Agricultural University

China University of political Sciences & Law

China University of Petroleum – Beijing

Minzu University of China

Renmin (People’s) University of China

University of Science and Technology Beijing

University of International Business and Economics (UIBE)

 

Fujian city

Xiamen University

 

Guangdong city

Guangdong University of Foreign Studies

Guangzhou University

Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School

Jinan University

Shenzhen University

South China University of Technology

 

Heilongjiang city

Harbin Institute of Technology

Harbin Engineering University

Heilongjiang University

 

Hubei city

China University of  Geosciences

Huazhong University of Science and Technology

Huazhong Normal University

Central China Agricultural University, Huazhong

Wuhan University

Wuhan University of Technology

 

Jiangsu city

Nanjing Forestry University

Nanjing Agricultural University

Nanjing Normal University

Nanjing Southeast University

Nanjing University of Science and Technology

Nanjing University of Astronautics and Aeronautics

Hohai University

Soochow University

University of Electronic Science and Technology of China

 

Jilin city

Jilin University

 

Liaoning city

Dalian University of Technology

 

Shaanxi city 

North Western Polytechnic University –China

Xi’an Jiaotong University

 

Shanghai city

East China University of Science and Technology

East China Normal University

Donghua University

Tongji University

Shanghai International Studies University

Shanghai University

University of Shanghai for Science and Technology

 

Shandong city

China University of Petroleum – Shandong

Ocean University of china

Shandong University

 

Sichuan city

Sichuan University

 

Tianjin city

Nankai University

Tianjin University

2 دیدگاه ها

دیدگاه ها بسته شده است.

ارسال پیام در واتس اپ